Уважаеми дами и господа, с гордост Ви представям Етичния кодекс на Полфарма Груп, който определя системата на ценности, норми и принципи, които ние искаме да следваме ежедневно. Наш дълг е да работим по най-високите стандарти с нашите колеги, клиенти и бизнес партньори. Това е израз на нашата отговорност като фармацевтична компания, чиито продукти влияят върху здравето и живота на пациентите.

Приетият от нас Етичен кодекс е основан на общи за служителите на Полфарма Груп морални принципи като уважение, честност, отговорност, солидарност и сътрудничество. Неговите принципи се отнасят за всички служители, независимо от позицията и характера на задачите, които изпълняват, във всички дружества на Полфарма Груп, както в Полша, така и по света.

Този документ е елемент на комплексна Етична Програма, чиято цел е изграждане на силна етична култура в Полфарма Груп. В процеса на нейното създаване и развитие бяха ангажирани почти 2000 служители, което доказва уникалността на този проект в нашата компания.

Създаването на Етичния кодекс доказва, че ние сме компания, на която може да се има доверие, и чиято основа за функциониране е уважение към закона, приложимите процедури и най-високите стандарти за поведение. Записаните в Кодекса принципи са важен показател за вземането на ежедневни решения и правенето на подходящи избори.

Ние изискваме много от самите нас и очакваме от нашите доставчици и контрагенти същото. За нас е важно нашите бизнес партньори да уважават нашата ценностна система и да се ръководят от подобни принципи. Надяваме се, че нашите усилия ще бъдат пример и за други компании, което ще доведе до повишаване на стандартите в цялата фармацевтична индустрия.

Йежи Старек

Председател на Надзорния Съвет
Полфарма АД (Polpharma SA)

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ

Съвместната работа между представителите на здравеопазването и фармацевтичната индустрия е важен елемент от развитието на медицинскaта наука. Нейната цел е непрекъснато да повишава качеството на грижата към пациента и да усъвършенства познанията във фармакотерапията. Задачата на Кодекса за поведение на Medicines for Europe е да осигури на обществото ползата и обхвата на тази съвместна дейност. Кодексът за поведение е разработен от Medicines for Europe, MfE – европейска асоциация, обединяваща производителите на генерични и биоподобни продукти. Всяка, включена към организацията, компания следва да публикува Доклад за прозрачност ежегодно (стартирайки от 2017г.) с информация за предоставяне на стойност свързана с:

  • Възнаграждения на медицински специалисти срещу услуги, включващи изнасяне на лекции на образователни събития, експертно участие в консултативен съвет, подкрепа за участие в образователни събития и др.
  • Възнаграждения и подпомагане на Здравни организации и Пациентски организации, включително в натура, продукти или в суми.

Полфарма е социално отговорна компания и действията ни се основават на три основни фундамента: предоставяне на грижа към пациентите и обществото, етично бизнес поведениe, както и иновaции и развитие на познанията. Целта на Medicines for Europe съотвества на нашата. Ние извършваме своята дейност, поддържайки високи етични стандарти, включително прозрачност в отношенията ни със здравната общност. Чрез прилагането на Кодекса за поведение, ние се обвързваме със задачата да информираме обществеността за целите на взаимодействието ни с медицински специалисти, здравни и пациентски организации.

МЕТОДОЛОГИЧЕН ДОКЛАД

Като членoве на организацията Medicines for Europe (MfE, предишна „The European Generic and Biosimilar Medicines Association – EGA“)  и възприели нейния Кодекс за поведение, компаниите, част от Полфарма Груп, са се ангажирали да приемат и спазват правилата и изискванията за етично поведение при взаимодействие между фармацевтичните компании и здравната общност, така както са заложени в Кодекса за поведение на MfE.

В следствие на горното, Заклади Фармацевтичне Полфарма С.А. – клон България ще публикува информация относно поети ангажименти, извършени плащания  към медицински специалисти (МС), здравни организации (ЗО) и пациентски организации (ПО). Методологичният доклад представлява методиката, приложена в процеса на подготвяне, изчисление и публикуване на информация за предоставяната стойност за всяка категория специалисти.

Методологичен доклад

Доклад за прозрачност 2019

Доклад за прозрачност 2018

Доклад за прозрачност 2017

Доклад за прозрачност 2019 – Общ преглед

Медицински специалисти, 2019
Медицински специалисти, 2019
Здравни организации, 2019
Здравни организации, 2019
Пациентски организации, 2019
Пациентски организации, 2019

Доклад за прозрачност 2018 – Общ преглед

Медицински специалисти, 2018
Здравни организации, 2018
Пациентски организации, 2018

Доклад за прозрачност 2017 – Общ преглед

Медицински специалисти, 2017
Здравни организации, 2017
Пациентски организации, 2017